لیست قیمت و .. بتن سبک، انواع بلوک سفالی، سیمانی ، آجر

تامین کننده
نام محصول
نام محصولواحدحداقل قیمتحداکثر قیمتنام تامین کنندهتاریختوضیحات
آجر ده سوراخ قالب 1,250 1,250 شرکت آجرپی یکشنبه 11 مهر 1395
آجر فشاری تن 660,000 660,000 شرکت آجرپی یکشنبه 11 مهر 1395
بلوک سقفی پلی استایرن 200*64*25وزن متوسط 3.678 کیلوعدد 23,300 23,300 شیراز پانل شنبه 10 مهر 1395
بلوک سقفی پلی استایرن 200*50*25وزن متوسط 2.903 کیلوعدد 18,200 18,200 شیراز پانل شنبه 10 مهر 1395
بلوک سقفی پلی استایرن 200*50*20وزن متوسط 2.322 کیلوعدد 14,600 14,600 شیراز پانل شنبه 10 مهر 1395
بلوک لیکا 40*20*20تو خالی ته پر - 10کیلوعدد 20,500 20,500 فراورده های بتن سبک لیکا – غلامی شنبه 10 مهر 1395
بلوک لیکا 40*20*15 تو خالی ته پر - 8.8 کیلوعدد 17,500 17,500 فراورده های بتن سبک لیکا – غلامی شنبه 10 مهر 1395
بلوک لیکا 40*20*10 تو خالی ته پر - 5.2 کیلوعدد 12,500 12,500 فراورده های بتن سبک لیکا – غلامی شنبه 10 مهر 1395
بلوک لیکا 40*20*8 تو خالی ته پر - 5.1 کیلوعدد 11,500 11,500 فراورده های بتن سبک لیکا – غلامی شنبه 10 مهر 1395
بلوک پوکه ای سبک 40*20*20وزن 8-8.5عدد 8,800 11,000 فراورده های بتن سبک لیکا – غلامی شنبه 10 مهر 1395
بلوک پوکه ای سبک 50*20*15وزن 7.6-7.1عدد 8,200 9,500 فراورده های بتن سبک لیکا – غلامی شنبه 10 مهر 1395
تعداد کل رکوردها: 36