لیست قیمت سمنت بورد، گچ برگ ، پانل گچی پیش ساخته و مشابه

تامین کننده
نام محصول
نام محصولواحدحداقل قیمتحداکثر قیمتنام تامین کنندهتاریختوضیحات
گچ برگ RG ضخامت 9.5فردومتر مربع 56,800 56,800 عمران گستر ایده نو جمعه 9 مهر 1395
گچ برگ RG ضخامت 9.5یزدمتر مربع 64,800 64,800 عمران گستر ایده نو جمعه 9 مهر 1395
گچ برگ RG ضخامت 9.5یزد (فروش ویژه)متر مربع 54,800 54,800 عمران گستر ایده نو جمعه 9 مهر 1395
گچ برگ RG ضخامت 9.5اماراتمتر مربع 72,000 72,000 عمران گستر ایده نو جمعه 9 مهر 1395
گچ برگ RG ضخامت 9.5عمانمتر مربع 72,000 72,000 عمران گستر ایده نو جمعه 9 مهر 1395
گچ برگ RG ضخامت 9.5ABC ترکمتر مربع 75,000 75,000 عمران گستر ایده نو جمعه 9 مهر 1395
گچ برگ RG ضخامت 12.5فردومتر مربع 59,800 59,800 عمران گستر ایده نو جمعه 9 مهر 1395
گچ برگ RG ضخامت 12.5یزدمتر مربع 69,800 69,800 عمران گستر ایده نو جمعه 9 مهر 1395
گچ برگ RG ضخامت 12.5یزد (فروش ویژه)متر مربع 59,800 59,800 عمران گستر ایده نو جمعه 9 مهر 1395
گچ برگ RG ضخامت 12.5اماراتمتر مربع 74,000 74,000 عمران گستر ایده نو جمعه 9 مهر 1395
گچ برگ RG ضخامت 12.5عمانمتر مربع 74,000 74,000 عمران گستر ایده نو جمعه 9 مهر 1395
تعداد کل رکوردها: 28