لیست قیمت ساندویچ پنل

تامین کننده
نام محصول
نام محصولواحدحداقل قیمتحداکثر قیمتنام تامین کنندهتاریختوضیحات
ساندویچ پانل دو رو ورق رنگی گالوانیزه ضخامت فوم 15سانت - ورق 0.5میل و دانسیته فوم 40مترمربع 900,000 900,000 نمایندگی ۵۰۰۵ ماموت شنبه 17 مهر 1395
ساندویچ پانل دو رو ورق رنگی گالوانیزه ضخامت فوم 15سانت - ورق 0.4میل و دانسیته فوم 30مترمربع 940,000 940,000 نمایندگی ۵۰۰۵ ماموت شنبه 17 مهر 1395
ساندویچ پانل دو رو ورق رنگی گالوانیزه ضخامت فوم 12.5سانت - ورق 0.5میل و دانسیته فوم 40مترمربع 800,000 800,000 نمایندگی ۵۰۰۵ ماموت شنبه 17 مهر 1395
ساندویچ پانل دو رو ورق رنگی گالوانیزه ضخامت فوم 12.5سانت - ورق 0.4میل و دانسیته فوم 30مترمربع 830,000 830,000 نمایندگی ۵۰۰۵ ماموت شنبه 17 مهر 1395
ساندویچ پانل دو رو ورق رنگی گالوانیزه ضخامت فوم 10 سانت - ورق 0.5 میل و دانسیته فوم 40مترمربع 730,000 730,000 نمایندگی ۵۰۰۵ ماموت شنبه 17 مهر 1395
ساندویچ پانل دو رو ورق رنگی گالوانیزه ضخامت فوم 10 سانت - ورق 0.4 میل و دانسیته فوم 30مترمربع 730,000 730,000 نمایندگی ۵۰۰۵ ماموت شنبه 17 مهر 1395
ساندویچ پانل دو رو ورق رنگی گالوانیزه ضخامت فوم 8 سانت - ورق 0.5 میل و دانسیته فوم 40مترمربع 670,000 670,000 نمایندگی ۵۰۰۵ ماموت شنبه 17 مهر 1395
ساندویچ پانل دو رو ورق رنگی گالوانیزه ضخامت فوم 8 سانت - ورق 0.4 میل و دانسیته فوم 40مترمربع 680,000 680,000 نمایندگی ۵۰۰۵ ماموت شنبه 17 مهر 1395
ساندویچ پانل دو رو ورق رنگی گالوانیزه ضخامت فوم 8 سانت - ورق 0.4 میل و دانسیته فوم 30مترمربع 660,000 660,000 نمایندگی ۵۰۰۵ ماموت شنبه 17 مهر 1395
ساندویچ پانل دو رو ورق رنگی گالوانیزه ضخامت فوم 6 سانت - ورق 0.5 میل و دانسیته فوم 40 مترمربع 620,000 620,000 نمایندگی ۵۰۰۵ ماموت شنبه 17 مهر 1395
ساندویچ پانل دو رو ورق رنگی گالوانیزه ضخامت فوم 6 سانت - ورق 0.4 میل و دانسیته فوم 40 مترمربع 580,000 580,000 نمایندگی ۵۰۰۵ ماموت شنبه 17 مهر 1395
تعداد کل رکوردها: 18