لیست قیمت انواع موکت

تامین کننده
نام محصول
نام محصولواحدحداقل قیمتحداکثر قیمتنام تامین کنندهتاریختوضیحات
کاغذ دیواریانواع مختلف مترمربع 200,000 2,570,000 شرکت آسا یکشنبه 11 مهر 1395
موکتانواع مختلف مترمربع 183,120 550,450 شرکت آسا یکشنبه 11 مهر 1395
موکتبرندهای مختلفمترمربع 183,120 600,450 گروه معماری و دکوراسیون طرح آذین یکشنبه 11 مهر 1395
تعداد کل رکوردها: 3