لیست قیمت انواع درب ضد سرقت، ضد حریق و ...

تامین کننده
نام محصول
نام محصولواحدحداقل قیمتحداکثر قیمتنام تامین کنندهتاریختوضیحات
درب ضد سرقت MDF تک لنگهچینی لوکس و برجستهلنگه 17,000,000 17,000,000 صنایع چوب و رنگ توسکا شنبه 10 مهر 1395
درب ضد سرقت MDF دو لنگهچینی لوکس و برجستهلنگه 19,000,000 19,000,000 صنایع چوب و رنگ توسکا شنبه 10 مهر 1395
درب ضد سرقت MDF دو لنگهچینی لنگه 14,000,000 14,000,000 صنایع چوب و رنگ توسکا شنبه 10 مهر 1395
درب ضد سرقت MDF تک لنگهچینی لنگه 11,000,000 11,000,000 صنایع چوب و رنگ توسکا شنبه 10 مهر 1395
درب ضد سرقت فلزی تک لنگهچینی درجه دو لنگه 4,500,000 4,500,000 صنایع چوب و رنگ توسکا شنبه 10 مهر 1395
درب ضد سرقت فلزی دو لنگهچینی درجه یک لنگه 11,000,000 11,000,000 صنایع چوب و رنگ توسکا شنبه 10 مهر 1395
درب ضد سرقت فلزی تک لنگهچینی درجه یک لنگه 5,500,000 5,500,000 صنایع چوب و رنگ توسکا شنبه 10 مهر 1395
درب ضد سرقت تیپ سلماس SAL لنگه 8,200,000 8,200,000 شرکت آتار درب سلماس شنبه 10 مهر 1395
درب ضد سرقت تیپ تاناک TAN لنگه 8,000,000 8,000,000 شرکت آتار درب سلماس شنبه 10 مهر 1395
درب ضد سرقت تمام پانل CNCبا روکش چوب یا pvc، لمینت ، ملامینه و ..لنگه 6,500,000 7,600,000 شرکت آتار درب سلماس شنبه 10 مهر 1395
درب ضد سرقت تمام MDF تک لنگه برجسته با روکش چوب یا pvcلنگه 8,500,000 10,800,000 شرکت آتار درب سلماس شنبه 10 مهر 1395
تعداد کل رکوردها: 14